dimecres, 18 de maig del 2011

Les millors propostes per a Masquefa

La Masquefa que volem
Programa electoral de ICV-EUiA-EPM

Finances i administració
Creiem que cal un ajuntament amb uns comptes clars, que no malgasti, que vigili la despesa i prioritzi les seves actuacions en funció de les necessitats més peremptòries de la gent. L’Ajuntament ha d’explicar permanentment a la ciutadania com i de on s’ingressen els seus diners, com i en què es gasten. També ha de donar informació detallada del seu endeutament.
En les taxes i altres preus públics municipals s’aplicarà una tarifació social per tal que les persones i les famílies amb menys recursos hagin de pagar menys o res.
Volem un Ajuntament amb una gestió del tot transparent, participativa i plural, que expliqui bé tot el que fa i que la seva informació no estigui basada en la propaganda.
Cal establir un diàleg permanent amb la gent i les associacions del poble de La Beguda i mirar de trobar solucions als seus problemes i a les seves reivindicacions.

Salud i assistència social
Una de les nostres màximes prioritats és la posada en funcionament d’una residencia per a gent gran, situada en un lloc cèntric del poble, que sigui de titularitat i gestió pública i amb uns preus assequibles per a totes les persones. Promourem la instal•lació d’altres residencies de gent gran, creant les condicions necessàries i donant facilitats per tal que això sigui possible, sobretot les que siguin d’iniciatives o d’institucions socials no lucratives.
Vetllarem per tal que el nou ambulatori sigui una realitat ben aviat i no es torni a retardar la seva construcció i reclamarem que tingui servei mèdic les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana.
Es millorarà l’assistència social per tal que sigui més activa, que surti al carrer, sàpiga trobar totes les necessitats assistencials i arribi a totes les persones que ho necessitin. Reclamarem als governs de la Generalitat i al de l’Estat que es compleixi tot el que preveuen la Llei de la Dependència i la Llei de Serveis Socials.
Treballarem per tal que hi hagi un Casal d’Avis digne i en condicions.

Ensenyament
Cal vetllar per tenir un ensenyament de qualitat i cal procurar la implicació activa de l’Ajuntament i del conjunt de la ciutadania amb les escoles. S’hauria de col•laborar amb les escoles i amb les amb les associacions de pares i mares per tal que tots els nois i noies puguin conèixer el llegat cultural, històric i natural de Masquefa. A Masquefa també hi viuen famílies arribades d’arreu del món, amb cultures i llengües diferents i amb nois i noies que van a l’escola, creiem que serià bo que tots els nois i noies que ho desitgin puguin aprendre la llengua, la cultura i la història dels llocs d’origen d’aquestes famílies, ja sigui en horari escolar o extraescolar, tots podem aprendre dels altres.
Procurarem que es creïn totes les places necessàries d’escola bressol per tal que cap nen es quedi sense lloc.

Urbanisme
Promourem la construcció d’habitatges socials i d’habitatges amb lloguers assequibles. Crearem una borsa pública de lloguers d’habitatges. Es crearà una oficina d’assessorament i ajuda per a la rehabilitació d’habitatges vells.
S’aniran rehabilitant els espais públics més malmesos i es farà una reparació més continuada de totes les voreres de Masquefa i quan calgui remoure els impediments que impedeixin passar-hi bé. Es treballarà per tal que s’acabin d’urbanitzar tots els barris, sobretot els del Maset i Can Valls que és on està tot més endarrerit.
Vetllarem per tal que el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) es redacti escoltant a totes les persones i amb el màxim de transparència i participació ciutadana, que prevegi bé tots els equipaments i zones verdes necessaris, que contempli un creixement harmònic i sostenible del municipi i sigui respectuós amb el territori, el medi ambient i la natura.

Medi ambient
Cal un ajuntament que no embruti el territori i faci una gestió respectuosa amb el medi ambient i la natura. Cal protegir bé l’entorn i reduir tota mena de contaminacions.
Es farà una gestió dels espais verds més acurada, amb criteris de xerojardineria (una jardineria amb poca aigua, més sostenible i adequada al clima) prioritzant les especies autòctones. Es faran més espais verds i es plantaran més arbres en totes les zones del poble. Es netejarà el Turó, es condicionaran els seus caminets i es respectarà l’espai com a zona verda natural i emblemàtica de Masquefa.
S’activarà el desenvolupament de l’Agenda 21, el pla per aconseguir una plena integració de la dimensió ambiental en tots els camps de l'activitat humana i avançar cap un desenvolupament sostenible, la millora del medi ambient i la qualitat de vida de les persones.
Realitzarem campanyes de minimització, reaprofitament i gestió correcta dels residus i es mirarà d’aconseguir que la seva gestió sigui més correcta. Es faran descomptes al rebut de la recollida de residus a les persones que facin a casa compost dels residus orgànics.
Cultura
La cultura no ha de ser només entreteniment, la cultura ha de ser creativa, critica, un mitjà de reflexió, de participació, de diàleg i de relació social. Crearem el Consell de Cultura i de les Arts com un espai de diàleg, debat, reflexió, anàlisi, avaluació, proposta i decisió de la política cultural de Masquefa, amb la participació de les associacions i grups de cultura, creadors culturals i usuaris de serveis i activitats culturals. S'elaborarà un Pla d'Acció Cultural, de manera participativa i que respongui a les aspiracions culturals de la gent de Masquefa.
Cal millorar la informació i la difusió sobre totes les activitats culturals i les festes que es fan a Masquefa i cal aconseguir-hi una major implicació i participació de la ciutadania.
Es farà un pla integral per a recollir i difondre la història, el llegat cultural, les tradicions i costums de Masquefa i també el coneixement de la seva geografia i el sistema natural.
Es procurarà que les festes majors i altres festes populars de Masquefa s’organitzin a través d’un procés participatiu i de debat i que juntament amb els elements tradicionals i emblemàtics imprescindibles també hi hagi actes innovadors i activitats per a tots els segments de la població, infants, joves, adults, i així responguin a les diverses inquietuds i aspiracions.
Es recolzarà a les diverses associacions, grups i entitats de Masquefa. Es promourà el diàleg, el debat, el coneixement i la col•laboració entre l’Ajuntament i les diverses entitats i entre elles. Regularem el suport a les entitats sobretot amb convenis i acords. La subvenció serà l'excepció. Els processos pels convenis i d'adjudicació de suports econòmics a les entitats, grups i creadors/es es faran amb transparència, avaluant la qualitat, participació, interès social o cultural i amb criteris democràtics.
Es farà un pla per recuperar i donar a conèixer la memòria històrica i democràtica de Masquefa. Es reconeixerà, dignificarà i honorarà el record i la memòria de les persones de Masquefa que van morir, van estar empresonades o perseguides a causa de la guerra, del franquisme i de la lluita per la democràcia, i s’impulsarà, d’acord amb els afectats i familiars, un memorial en record i honor seu.

Treball i activitat econòmica
Es donarà suport a les iniciatives locals d’economia verda i als projectes empresarials innovadors, als que generin ocupació i als que afavoreixin l’ocupació de qualitat, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. Impulsarem la utilització de les clàusules socials en les licitacions públiques obligant què es contractin persones registrades com a aturades a les Oficines de Treball.
El comerç dóna vida i ocupació al poble. Per això creiem que cal donar suport al petit comerç. Cal ajudar al comerç perquè es pugui adaptar a les noves necessitats i s’impulsarà la formació i l’associacionisme comercial. Es promourà el comerç de Masquefa i els productes de proximitat, ecològics i de comerç just. Vetllarem també pels drets dels consumidors i els dels treballadors del sector.

Joventut
Les polítiques de Joventut de l’Ajuntament han de ser polítiques transversals, cada regidoria, cada Àrea, haurien de tenir en compte en les seves actuacions aquest gran sector de la població. Proposem la creació del Consell de la Joventut, un consell representatiu de tots els joves i dels seus grups, a través del qual es podrien canalitzar totes les seves inquietuds i les seves necessitats.

L’Esport
La promoció de l’esport i la planificació i gestió de les activitats i equipaments esportius municipals s’hauria de fer amb la participació i la corresponsabilitat dels diversos grups i associacions d’esports de Masquefa i de la gent que els practica. L’Ajuntament ha de procurar que les persones de qualsevol edat puguin practicar l’esport i d’altres activitats físiques. Caldria habilitar espais a cada zona i barri per a la practica lliure del joc esportiu, sobretot per als nois i noies. Per a la gent que fa caminades cal tenir els camins nets, en bones condicions i ben assenyalats.
Ningú pot retallar les teves idees!
· Programa electoral de ICV-EUiA-EPM a Masquefa : [Arxiu Pdf 5Mb]

CiU ha convertit Masquefa en un gran abocador

L'Ajuntament de Masquefa ha hipotecat el territori per a tota la vida amb residus que perduraran durant molts anys

L’Ajuntament de Masquefa aquests últims anys a convertit gairebé tot el terme municipal de Masquefa en un gran abocador de runes i de terres. Runes i terres que venen qui sap de on i que molt sovint estan acompanyades de porqueries i residus de tota mena, asfalts, formigó, neumàtics, canonades, plàstics, fustes, metalls, ...
Terres, runes i que es poden veure per tot el terme municipal amb tota mena de porqueries que hi ha entre mig dels abocaments i moltes vegades a sota de les terres hi queden amagades moltes més porqueries que a la superfície no es veuen.
D’aquesta manera, a canvi d’uns diners, l’Ajuntament hipoteca el territori per a tota la vida amb residus incontrolats que perduraran durant molts anys, amb el perill de contaminació dels aqüífers de les conques de l’Anoia i del Llobregat i amb el perill que amb les pluges i tempestes hi hagi esllavissaments als barrancs i que taponin el curs dels torrents i rieres i escampin els residus contaminants per tot arreu. Considerem que amb aquests abocaments es degrada el territori, el medi ambient i la natura i es perjudica la salut de les persones.
L’Ajuntament hauria d’explicar bé i clar amb quins criteris ha fet o ha permès fer aquests abocaments, hauria d’assenyalar tots els llocs on hi ha abocaments i hauria d’explicar quants diners ha ingressat l’Ajuntament per permetre-ho i explicar com s’han gastat aquests diners.
L’Ajuntament, que hauria de vigilar que no s’embruti el territori i es faci una gestió respectuosa amb el medi ambient i la natura i s’hauria de preocupar per tenir un territori saludable, a Masquefa fa tot el contrari.
Hi ha abocaments per tot arreu:
- A prop de la Beguda Alta, runes i terres.
- A la zona de l’escola Font del Roure, runes i terres de diferents procedències.
- El torrent del costat del Cementiri, diverses zones d'abocaments de runes, terres i altres porqueries, que es poden anar esllavissant cap el torrent i fer un tap a la riera. Han colgat arbusts i arbres. Sembla que volen omplir tot el torrent de la Font del roure.
- Al Polígon de la Pedrosa, han fet moviments de terres, colgat el barranc i el torrent amb terres de no se sap de on. S’hi han detectat terres que contenen metalls pesats i cal tenir en compte que són torrents de l’aqüífer de l'Anoia. Han colgat molta vegetació, matolls, pins, alzines i roures. També han colgat una font.
- A la urbanització Can Valls hi ha abocadors de runes i desperdicis, troncs, branques, etc ... Han tapat amb troncs i branques la llera de la riera de Can Torres. Hi podria haver esllavissaments i taponaments de la riera de Can Valls i Can Torres en les pluges i tempestes.
- El barranc de la Font del Roure i la plaça dels Jocs, s'ha tapat amb restes d’escòries de fosa, terres i runes, s'han colgat els arbres i la vegetació que aguantava l'antic talús, aquesta zona està considerada zona verda i habitat protegit per a la fauna.
- Abocaments de runes a prop de Can Bonastre dels Torrents i del Maset.
- Cap el polígon del Clot del Xarel•lo, al límit amb Sant Llorenç d'Hortons, davant de la Masia i al costat de l'antiga font, s'ha omplert tot una zona de desnivell amb runes, tapades després amb terra.
- El torrent del Mas Bernic, està ple de troncs i terres.
- Al costat de el Turó, la gran esplanada està replena de runes, troncs i restes de podes, terres i altres residus, tapant un antic rierol. Han colgat nombrosa vegetació i arbres. Les runes i terres estan tapant el tub de comunicació per sota de la carretera, així com els col•lectors d'aigües residuals i sobreeixidors d'aigües pluvials. Tot això en cas de fortes pluges, podria ocasionar moviments de terres, runes, plàstics, etc ... taponant el tub que passa per sota de la carretera, aquí hi ha una zona humida amb joncs, papirs, amfibis, que es pot perdre.
- El camí entre la Urbanització de El Maset amb la de Can Quisseró, també hi tiren terres i runes. A la Urbanització de Can Quisseró també hi ha diverses zones amb abocaments de runes triturada i a abocaments en zones verdes.
- Per tots els torrents i les rieres de Masquefa es poden veure abocaments de runes i porqueries.
- El circuit d’Autocròs de Masquefa s'ha omplert amb runes, terres i residus industrials tapant part del torrent de la Pedrosa i la seva vegetació incorporada.
- A la zona dels dipòsits de gas també hi han llençat runes, terres i materials de construcció, colgant els arbres.
- Als voltants de Can Torres, en el camí de Sant Llorenç d'Hortons, a Can Parellada, als costats de la via del tren, per tot el territori de Masquefa, hi ha abocadors de terres, runes i altres residus.
I encara més!

dilluns, 16 de maig del 2011

A Masquefa tampoc volem retallades

Amb aquest pas aviat només ens quedarà la
possibilitat de fer servir el romaní i la farigola

Convergència i Unió i també els altres partits de dretes no han amagat mai el seu recolzament a la sanitat i l’escola privada enfront de la sanitat i l’escola pública, sovint n’han fet propaganda, com quant recomanen apuntar-se a una mútua sanitària. Ara a Catalunya, el Govern de CiU amb l’excusa de la crisi econòmica anuncia cada dia noves retallades socials, sobretot en la sanitat, la educació i l'assistència social. Aquestes retallades no són solucions per sortir de la crisi, son excuses per anar deixant els serveis públics residuals i de beneficència i que la ciutadania es vegi obligada a fer servir els serveis privats. Som davant d'un canvi de model social, davant la transició d'una gestió pública a una de privada i mercantilitzada. Si el nostre model social es destruït, els ciutadans i ciutadanes viurem conseqüències gravíssimes, ja que perdrem una sèrie de drets conquerits i reconeguts, i patirem la falta de resposta adequada dels serveis de primera necessitat, com ara la sanitat, l'educació o l'assistència social.
No podem acceptar ni acceptarem resignadament la inevitabilitat de les mesures que volen imposar-nos. La sortida de la crisi no es pot fer a costa dels serveis públics, que garanteixen la dignitat, la igualtat d'oportunitats, l'equitat i la justícia al conjunt de la ciutadania. Per sortir de la crisi no tolerem les retallades a l'ensenyament públic ni la liquidació d'un sistema públic de salut eficient; no permetrem la fractura social ni l'exclusió de les persones més febles de la societat. Exigim que es preservi el sistema de salut públic, universal i de qualitat. I per això refusem tot el que signifiqui debilitar aquest sistema públic: mesures com el copagament, la retallada indiscriminada de la despesa, la precarietat laboral, la retallada de prestacions i de serveis necessaris, els concerts a proveïdors privats, etc. Amb aquest pas, en la sanitat pública, aviat només ens quedarà la possibilitat de fer servir el romaní i la farigola.

A Masquefa els partits de dretes fan el mateix. Fa 4 anys el govern municipal d’esquerres va deixar a punt per tirar endavant l’acord amb la Generalitat per fer un nou ambulatori, però el nou govern municipal de Convergència i Unió – Partit Popular ho va aturar, va fer un nou projecte, fent una gran despesa innecessària, i a hores d’ara encara no tenim l’ambulatori que ja haguéssim pogut tenir fa més de 3 anys. Ara l’Ajuntament ha anunciat que ja han licitat les obres per l’ambulatori, però en els mateixos dies la Generalitat de Catalunya va posar el nou ambulatori de Masquefa a la llista d’equipaments a retallar. Convergència i Unió ha d’explicar bé perquè va aturar la construcció de l’ambulatori i han d’aclarir si ens hem de creure el que diuen a Masquefa o el que diuen ells mateixos a Barcelona.

ICV – EUiA – EpM reclamem que no hi hagi retallades en la sanitat, la educació i l'assistència social. Reclamarem que el nou ambulatori sigui una realitat ben aviat i no es torni a retardar la seva construcció i reclamarem que tingui servei mèdic les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana.

diumenge, 15 de maig del 2011

Presentació del programa electoral

La Masquefa que volem

Dimarts, 17 de maig de 2011
A les 19:00 hores
A la Sala Petita del recinte Rogelio Rojo

Acte públic
Presentació del programa electoral

Intervindran:
Francesc Mas, candidat d’ICV-EUiA-E per Masquefa
i d’altres membres de la candidatura

El dimarts 17 de maig al matí estarem al mercat

El dimarts 17 de maig al matí ICV-EUiA-EPM estarem al mercat, a la Plaça de l’Estació.

Repartirem el nostre programa electoral, explicarem com es troba el medi ambient a Masquefa, parlarem de les retallades i del nou ambulatori que Convergència i Unió no ha fet a Masquefa i donarem receptes per combatre les retallades de sanitat del govern de CiU.

Tothom hi es convidat. Us hi esperem.

dimarts, 10 de maig del 2011

ICV-EUiA presenta les candidatures de l'Anoia

ICV-EUiA presenta les 9 candidatures de l’Anoia que concorreran a les properes eleccions

El passat divendres 6 de maig, en un sopar celebrat al nou edifici de l’Escorxador d’Igualada i amb la presència de la diputada Dolors Camats, la coalició presentava un total de 9 candidatures que sota les sigles d’ICV-EUiA concorreran a les properes eleccions del 22 de maig.
L’acte, conduït pel president de la coalició a l’Anoia, Eusebi Alonso, va comptar amb la presència de tots els candidats i membres de les diferents candidatures. Un total de 120 persones van conèixer en primera persona a les persones que encapçalen les llistes i les propostes de cada una de les coalicions.
Concretament, les candidatures que es presenten són dels municipis d’Argençola, Cabrera d’Anoia, Calaf, Igualada, La Torre de Claramunt, Masquefa, Santa Margarida de Montbui, Piera i Vilanova del Camí. Per altra banda, el municipi de Carme també compta amb el suport d’ICV-EuiA però en aquest cas es tracta d’una llista independent.
En els seus discursos, el candidat de Piera, Albert Llatge, va destacar que la seva candidatura “és la garantia de fer polítiques d’esquerra pel municipi.” Francesc Mas, candidat per Masquefa, va explicar que una de les raons del seu compromís és“ la necessitat que té el municipi perquè les coses es facin d’una altra manera”. José Fernández, cap de llista per Cabrera d’Anoia, va destacar que concentrarien els seus esforços en “promocionar a les petites empreses i als emprenedors per combatre la situació de crisi que viu la vila”. El candidat per La Torre de Claramunt, Antonio Gómez, va declarar que “sota les sigles d’ICV-EuiA puc lluitar per un món diferent”. Juan López, candidat per Calaf, va aprofitar el seu torn per reivindicar la feina feta durant aquests darrers mesos amb l’objectiu de conèixer en primera persona les necessitats de cada una de les entitats del muncipi. Toni Lloret, que repetix com a número per Argençola, va expressar les seves esperances “perque aquest proper mandat sigui més productiu”.
Finalment va arribar el torn de les tres candidates de la Conca d’Òdena. Per la seva banda, Coral Vázquez, que ha agafat el relleu d’Eusebi Alonso com a número u de la llista, va reivindicar la necessitat de mancomunar serveis i va destacar que la seva opció és “crítica, rigurosa i constructiva”. Francina Gabarró, que també s’estrena com a cap de llista per Vilanova del Camí va agraïr la feina feta pel seu antecessor Ciscu Viera i va mostrar el seu entusiame i convenciment per ser la propera alcaldesa de Vilanova del Camí. Finalment, Montserrat Mateu, que es presenta per primera vegada sota les pròpies sigles d’ICV-EuiA per Igualada, va explicar el nou repte que suposa per la candidatura el fet d’anar sol i va agraïr a tots els seus companys la feina que estan fent junts per aconseguir els millors resultats pel proper 22 de maig.
Finalment, la diputada Dolors Camats, va tancar l’acte amb l’agraïment a tots els candidats per la dificultat que suposoa en aquests temps comprometre’s amb un projecte polític d’esquerres i de debò. I va declarar que “vosaltres sereu la nostra trinxera ja que les retallades han arribat amb l’excusa de la cris però malauradament arriben per quedar-se”.

dijous, 5 de maig del 2011

Presentació de la candidatura d’ICV-EUiA-E per Masquefa

Dissabte, 7 de maig de 2011

Acte públic

Presentació de la candidatura per Masquefa

Intervindran:
Francesc Mas, candidat d’ICV-EUiA-E per Masquefa
Mònica Abascal, candidata d’ICV-EUiA-E per Masquefa
Josep Amable Bullón, candidat d’ICV-EUiA-E per Masquefa

Convidat especial:
Laura Massana, diputada d’ICV-EUiA al Parlament

Dissabte, 7 de maig de 2011
A les 19:00 hores
Sala d’Actes CTC (Centre Tecnològic Comunitari), a l’avinguda Catalunya, 58-62. (Masquefa)

diumenge, 1 de maig del 2011

Sopar de campanya amb la diputada Dolors Camats

Acte central de la campanya electoral
de la comarca de l’Anoia

Divendres 6 de maig
A les 21:30 hores
Sopar de trobada de candidatures de l’Anoia amb l’assistència de la diputada Dolors Camats.
A l'edifici de l'Escorxador d'Igualada
Carrer Prat de la Riba (Igualada)
Preu: 15€
Per les inscripcions es pot adreçar a ICV – EUiA Anoia:
telèfon: 938052858 - correu electrònic : comunicacioanoia@iniciativa.cat

divendres, 22 d’abril del 2011

Passejada pel riu Anoia

La predicció del temps indica que plourà,
per aquest motiu s'ha decidit anul•lar la passejada
pel Parc Fluvial i la posterior arrossada.

1 de Maig. Celebració del dia del treballador 

El diumenge 1 de Maig amb motiu del dia del treballador es farà una passejada pel riu Anoia.

A les 10:30 del matí trobada a la Vinícola de Montbui i sortida de la passejada, es farà una parada a l'alçada d'Igualada i el final serà a Vilanova.

Després es farà una arrossada al Parc Fluvial de Vilanova del Camí.

El preu serà de 14 euros per persona.

Tothom hi està convidat.

Per les inscripcions es pot adreçar a ICV – EUiA Anoia:
telèfon: 938052858, correu electrònic : comunicacioanoia@iniciativa.cat

El logo de ICV-EUiA-EPM

El logo de ICV-EUiA-EPM per a les eleccions municipals
Aquest és el logotip que es farà servir en les eleccions municipals per les candidatures presentades per la coalició 'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa pel Progrés Municipal (ICV-EUiA-EPM)'

Les candidatures de ICV-EUiA-EPM

ICV-EUiA-EPM presenta un total de 258 candidatures que representen un 87,8% de la població catalana

La coalició ICV-EUiA-EPM es presenta a les eleccions municipals en 36 comarques, a 32 capitals de comarca i a totes les localitats de més de 20.000 habitants

La coalició formada per ICV, EUiA i les EPM presenta 258 candidatures, que significa cobrir la representació d'un 87,8% de la població catalana que actualment és de 7.512.381 habitants. Es presenta a tots els municipis amb més de 20.000 habitants, amb un total de 64 llistes, i en 36 comarques i a 32 capitals de comarca.
De les 258 candidatures, el 23,5% estan encapçalades per dones, una xifra que significa un increment del 0,2% de dones candidates respecte els passats comicis electorals del 2007. Una altra de les característiques del mapa de candidatures d'ICV-EUiA-EPM d'aquestes eleccions municipals és la renovació, ja que quasi la meitat, el 46,5% són candidats renovats els que es presenten com a caps de llista.

Aquesta és la candidatura de Masquefa

El dimecres, 20 d'abril de 2011 el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona va publicar les llistes de les candidatures presentades a les properes eleccions municipals del 22 de maig.
Aquesta és la candidatura a Masquefa que ha presentat 'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa (ICV-EUiA-E)'
 1. Francesc Mas Castañé
 2. Monica Abascal Iñarra
 3. José Amable Bullón Sánchez
 4. Daniel González Ballvey
 5. Josefa Munné Rigol
 6. Montserrat Ros Roig
 7. Raúl Garcia Lora
 8. Laura Bello Martínez
 9. Airy Bullón Ferrer
 10. Simeón Monfort Escrig
 11. Justa Pérez Picazo
 12. Benito Quero Simón
 13. Enric de Vilalta Pach
En aquest vincle es poden veure totes les llistes presentades a la zona electoral d'Igualada: (Pdf 289Kb)
I en aquest vincle es pot veure les llistes presentades a la Província de Barcelona: BOPB

dilluns, 28 de març del 2011

Per una Masquefa d'esquerres i ecologista de debò

Per un ajuntament al servei de les persones

La gent de l'esquerra verda i alternativa de Masquefa -Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Esquerra Unida i Alternativa (EUIA), Entesa pel Progrés Municipal (EPM)- ja fa dies que està preparant la candidatura i el programa que presentarà a les properes eleccions a l’Ajuntament de Masquefa.
Creiem que cal un ajuntament que no malgasti i prioritzi les seves actuacions en funció de les necessitats més prioritàries de la gent. Un ajuntament que no embruti el territori i faci una gestió respectuosa amb el medi ambient i la natura. Un ajuntament amb una gestió transparent, participativa i plural, que expliqui bé tot el que fa i que la seva informació no estigui basada en la propaganda. Un ajuntament al servei de les persones i que toqui de peus a terra.

Des d’aquí fem una crida i convidem a totes les persones que hi vulguin participar d’alguna manera per tal que es posin en contacte amb nosaltres.
Tothom que hi vulgui participar, col•laborar, ajudar, opinar, fer propostes, suggeriments,  idees, es pot posar en contacte amb nosaltres amb aquest correu electrònic : esquerra.verda.masquefa@gmail.com